Terms & Conditions ผู้ขายฝาก

1) บททั่วไป
     1.1) บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “สมาร์ทฟินน์” เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการซื้อ-ขายฝาก ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” และนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
     1.2) สมาร์ทฟินน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.1 ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากรับทราบและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายฝากที่สำนักงานที่ดินนั้น เป็นการทำนิติกรรมโดยตรงระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากโดยยึดถือตามกฎหมายและเอกสารการขายฝากของสำนักงานที่ดินเป็นหลัก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากเข้าใจวิธีการ และผลของการขายฝากตามกฎหมายเป็นอย่างดีแล้ว
     1.3) ข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม และเว็บไซต์สมาร์ทฟินน์ ซึ่งรวมทั้งเนื้อหา ข้อความ บทความรูปภาพ วิดีโอภาพและเสียง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสารสนเทศใด ๆ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ของทางสมาร์ทฟินน์แต่เพียงผู้เดียว

2) เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของผู้ขายฝาก
     2.1) สมาร์ทฟินน์จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของสมาร์ทฟินน์ โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่สมาร์ทฟินน์ได้รับจากผู้ขายฝาก หรือจากบริษัทประเมิน หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทฟินน์ และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก สมาร์ทฟินน์ตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยความสุจริตและคำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ดีเป็นแนวปฏิบัติ
     2.2) ข้อมูลที่นำเสนอ ต่อผู้ประสงค์จะซื้อฝาก จัดทำโดยสมาร์ทฟินน์ จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของสมาร์ทฟินน์นั้น ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ขายฝาก จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาร์ทฟินน์เท่านั้น สมาร์ทฟินน์มีซึ่งสิทธิ ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการได้
     2.2) สมาร์ทฟินน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ หลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝากแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดิน ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สิน ที่ตกลงทำการขายฝากกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากนั้น ไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของสมาร์ทฟินน์ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สมาร์ทฟินน์ไม่เคยรับทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายหลัง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางฝ่ายผู้ขายฝาก หรือจากหน่วยงานของรัฐ และ/หรือจากสาเหตุอื่น ๆ
     2.3) ผู้ขายฝากรับทราบและเข้าใจกฎหมายขายฝาก และทราบถึงหน้าที่เมื่อผู้ขายฝากต้องการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก รวมถึงในกรณีที่มีการตกลงทำสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปีและมีการทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝาก ผู้ขายฝากต้องยืนยันสิทธิ์ในการต่อสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินจนกว่าจะครบตามจำนวนปีที่ระบุด้วย
     2.4) เนื่องจากสมาร์ทฟินน์เป็นแพลตฟอร์ม P2P ที่เชื่อมโยงให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน และนักลงทุนได้มาพบกัน ในบางกรณีอาจจะมีผู้สนใจซื้อฝากในทรัพย์สินในทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งมากกว่าหนึ่งราย ทางสมาร์ทฟินน์อาจมีความจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลของผู้ซื้อฝากให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายฝาก และให้สิทธิ์แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ต้องการขายฝากเพื่อประกอบการตัดสินใจ
     2.5) สมาร์ทฟินน์ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความเนื้อหาของผู้ซื้อฝากที่ไม่เหมาะสม และ/หรือเป็นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ และ/หรือข้อความอื่นใด ที่ทางสมาร์ทฟินน์เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ซื้อฝากสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกประการ และผู้ซื้อฝากจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียด บัญชี ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ซื้อฝากได้อีกต่อไป
     2.6) การเปิดเผยข้อมูลของผู้ขายฝาก สมาร์ทฟินน์ อาจมอบข้อมูลของผู้ขายฝากเท่าที่จำเป็น ให้กับ บุคคลที่สามบางราย ตัวอย่างเช่น บริษัทประเมินที่มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ประเมินข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์แทนสมาร์ทฟินน์ หรือเพื่อส่งมอบการใช้บริการที่ผู้ขายฝากต้องการในกรณีที่จำเป็น โดยสมาร์ทฟินน์ กำหนดให้บุคคลที่สามเหล่านี้ ต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายฝาก เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบุคคลเหล่านั้นเอง เว้นแต่ผู้ขายฝากได้แสดงความเห็นชอบให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผู้ขายฝากมีสิทธิให้ สมาร์ทฟินน์ ลบข้อมูลใด ๆ ของผู้ขายฝากออกจากระบบสื่อของสมาร์ทฟินน์ หลังจากการทำนิติกรรมเสร็จสิ้น เพื่อรักษาความลับในข้อมูลและอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝาก
     2.7) การชำระค่าประเมินราคาที่ดินและค่าดำเนินการต่าง ๆ และข้อตกลงการใช้บริการ
          2.7.1 ผู้ขายฝากจะต้องมีหน้าที่ชำระค่าประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อได้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ โดยทางสมาร์ทฟินน์จะมีบริษัทประเมินฯ ที่เป็นพันธมิตรของสมาร์ทฟินน์ให้เป็นทางเลือกการใช้บริการ แต่หากอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายฝากได้เคยผ่านการประเมินมูลค่าจากบริษัทประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในการกำกับของคณะกรรมการกำกับหลังทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ภายใน 6 เดือนแล้ว ก็สามารถส่งหนังสือประเมินเล่มจริงมาให้สมาร์ทฟินน์ได้เพื่องดเว้นขั้นตอนการประเมินนี้
          2.7.2 ผู้ขายฝากมีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องใช้ในวันจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่กรมที่ดิน โดยสมาร์ทฟินน์ จะแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมอย่างคร่าว ๆ ให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้า ก่อนวันจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขายฝากไม่สามารถจัดเตรียมค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทางสมาร์ทฟินน์ สามารถดำเนินการให้หักชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าขายฝากที่ผู้ขายฝากพึงจะได้รับ ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมได้ ผู้ขายฝากมีหน้าที่ในการจัดเตรียมค่าธรรมเนียม กรณีต่อสัญญาขายฝาก และการไถ่ถอนการขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน 
          2.7.3 การชำระค่าบริหารจัดการ ในกรณีที่ สมาร์ทฟินน์ สามารถบริหารจัดการให้ผู้ขายฝากจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ได้ ผู้ขายฝากตกลงจ่ายค่าบริหารจัดการ 3.59% ของมูลค่าขายฝาก ไม่รวม VAT โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 45,000 บาท ในวันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ กรณีที่มีการขยายระยะเวลาในการไถ่ถอนการขายฝาก หรือเปลี่ยนผู้ซื้อฝาก สมาร์ทฟินน์จะได้ตกลงเรื่องค่าบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป
          2.7.4 การชำระดอกเบี้ย ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9% ถึง 12% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อฝาก ของมูลค่าขายฝาก ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก และหากสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปี ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย 9% ถึง 12% ต่อปี ตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อฝาก ของมูลค่าขายฝาก ณ วันที่จดทะเบียนนิติกรรมต่ออายุสัญญาขายฝากทุกปี จนกว่าจะครบกำหนด และเมื่อครบกำหนดผู้ขายฝากมีหน้าที่ชำระเงินต้นคืนผู้ซื้อฝากก่อนวันครบกำหนดหรือวันครบกำหนด โดยแจ้งให้สมาร์ทฟินน์ประสานการทำนิติกรรมไถ่ถอนการขายฝาก ณ กรมที่ดิน
     2.8) ในกรณีที่ ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อฝาก ให้มารับเงินต้นเพื่อไถ่ถอนนิติกรรมขายฝากได้ สมาร์ทฟินน์จะประสานงานให้ผู้ขายฝากไปชำระเงินต้นของการขายฝากกับสำนักวางทรัพย์เพื่อรักษาสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น
     2.9) ผู้ขายฝากรับทราบและยินยอมถือปฏิบัติว่า ในระหว่างที่สัญญาขายฝากยังมีผลจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนจากการขายฝากตามที่ทำสัญญากันไว้ ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝากสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก