Terms & Conditions นักลงทุน

1) บททั่วไป
     1.1) บริษัท สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “สมาร์ทฟินน์” เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ ที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร เพื่อการซื้อ-ขายฝาก ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินสดหมุนเวียน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ขายฝาก” และนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อฝาก” โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
     1.2) สมาร์ทฟินน์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 1.1 ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากรับทราบและยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ว่า การทำนิติกรรมซื้อขายฝากที่สำนักงานที่ดินนั้น เป็นการทำนิติกรรมโดยตรงระหว่างผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากโดยยึดถือตามกฏหมายและเอกสารการขายฝากของสำนักงานที่ดินเป็นหลัก ผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากเข้าใจวิธีการ และผลของการขายฝากตามกฏหมายเป็นอย่างดีแล้ว
     1.3) ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม และเว็บไซต์สมาร์ทฟินน์ ซึ่งรวมทั้งเนื้อหา ข้อความ บทความรูปภาพ วิดีโอภาพและเสียง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งสารสนเทศใดๆถือเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของทางสมาร์ทฟินน์แต่เพียงผู้เดียว

2) เงื่อนไข ข้อกำหนด และหน้าที่ของนักลงทุน (ผู้ซื้อฝาก)
     2.1) สมาร์ทฟินน์จะนำเสนอข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ บนแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของสมาร์ทฟินน์ โดยข้อมูลที่นำเสนอเป็นข้อมูลที่สมาร์ทฟินน์ได้รับจากผู้ขายฝาก หรือจากบริษัทประเมิน หรือจากการสืบค้นโดยเจ้าหน้าที่ของสมาร์ทฟินน์ และ/หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่นำมาขายฝาก สมาร์ทฟินน์ตระหนักถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยความสุจริตและคำนึงถึงธรรมาภิบาลที่ดีเป็นแนวปฏิบัติ
     2.2) ข้อมูลที่นำเสนอ ต่อผู้ซื้อฝาก จะได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายของสมาร์ทฟินน์นั้น ผู้รับซื้อฝาก ไม่มีสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วนเว้นแต่ผู้รับซื้อฝาก จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากสมาร์ทฟินน์เท่านั้น
     2.3) สมาร์ทฟินน์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการใด ๆ หลังจากทำนิติกรรมการซื้อขายฝากแล้วเสร็จ ณ สำนักงานที่ดิน และ /หรือ ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสาร, ข้อเท็จจริง และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผูกพันกับทรัพย์สินที่ตกลงทำการขายฝากกันระหว่างผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝากนั้นไม่ตรงกับข้อมูลที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ของสมาร์ทฟินน์ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่สมาร์ทฟินน์ไม่เคยรับทราบถึงข้อมูลในส่วนที่ไม่ตรงกันนั้น และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลภายหลัง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากทางฝ่ายผู้ขายฝาก หรือจากหน่วยงานของรัฐ และ/หรือจากสาเหตุอื่น ๆ
     2.4) ผู้ซื้อฝากรับทราบและเข้าใจกฎหมายขายฝาก และทราบถึงหน้าที่เมื่อผู้ขายฝากต้องการขอไถ่ถอนทรัพย์สินที่นำมาขายฝากให้แก่ผู้ซื้อฝากรวมถึงในกรณีที่มีการตกลงทำสัญญาขายฝากมากกว่า 1 ปีและมีการทำสัญญาระหว่างผู้ขายฝาก โดยผู้ซื้อฝากต้องยืนยันสิทธิ์ในการต่อสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินจนกว่าจะครบตามจำนวนปีที่ระบุด้วย
     2.5) เนื่องจากสมาร์ทฟินน์เป็นแพลตฟอร์ม P2P ที่เชื่อมโยงให้ผู้ที่ต้องการเงินทุน และนักลงทุนได้มาพบกัน ในบางกรณีอาจจะมีผู้ซื้อฝากต้องการลงทุนในทรัพย์สินรายการใดรายการหนึ่งมากกว่าหนึ่งราย ทางสมาร์ทฟินน์อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนตัวเท่าที่ผู้ซื้อฝาก จะสะดวก เพื่อเปิดเผย และให้สิทธิให้แก่ผู้ขายฝากที่ต้องการขายฝากทรัพย์สินประกอบการตัดสินใจ
     2.6) สมาร์ทฟินน์ ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความเนื้อหาของผู้ซื้อฝากที่ไม่เหมาะสม และ/หรือเป็นละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงกฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ และ/หรือข้อความอื่นใด ที่ทางสมาร์ทฟินน์เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซื้อฝากทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ซื้อฝากสละสิทธิในการเรียกร้องใดๆ ตามกฎหมายต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกประการ และผู้ซื้อฝากจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียด บัญชี ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ซื้อฝากได้อีกต่อไป
     2.7) การวางเงินหลักประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ ผู้ซื้อฝากจะต้องทำการวางเงินหลักประกันในการจองสิทธิในการซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นๆ จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ในกรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่า 5,000,000 บาท (ต่ำกว่าห้าล้านบาทถ้วน) และผู้ซื้อฝากจะต้องทำการวางเงินหลักประกันในการจองสิทธิในการซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้น ๆ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ในกรณีที่หลักทรัพย์มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป (ตั้งแต่ห้าล้านบาทถ้วนขึ้นไป)โดยโอนเงินผ่านขั้นตอน วิธีการ และบัญชีธนาคารที่สมาร์ทฟินน์เป็นผู้กำหนดขึ้น
     2.8) ผู้ซื้อฝากรับทราบและยินยอมถือปฏิบัติว่า ในระหว่างที่สัญญาขายฝากยังมีผลจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนจากการขายฝากตามที่ทำสัญญากันไว้ ผู้ซื้อฝากยินยอมให้ผู้ขายฝาก สามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนจากการขายฝาก
     2.9) ในกรณีที่ผู้ซื้อฝากปฏิบัติผิดสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง นโยบายของสมาร์ทฟินน์ ข้อหนึ่งข้อใด ทางสมาร์ทฟินน์มีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการได้ทันที โดยผู้ซื้อฝากตกลงยินยอมให้ริบเงินประกันที่ได้ชำระไปแล้วเต็มจำนวน และยินยอมให้ ทางสมาร์ทฟินน์เรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อีกทั้ง ไม่เป็นการตัดสิทธิ สมาร์ทฟินในการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามค่าบริการของที่ปรึกษา ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้อง บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง