โปรดเตรียมให้พร้อม เพื่่อความรวดเร็วในการพิจารณา
และรับเงินทันที


เอกสารที่ใช้พิจารณาการอนุมัติวงเงินจำนองหรือขายฝาก

1. สำเนาโฉนดที่ดิน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2. แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์
3. ใบแสดงราคาประเมินของกรมที่ดิน
4. ภาพถ่ายทรัพย์
5. ราคาซื้อขายบริเวณใกล้เคียง ณ ปัจจุบัน
6. ใบระวางที่ดิน
7. ข้อมูลประกอบอื่นๆ 
8. ท่านต้องการจำนองหรือขายฝาก
9. วงเงินที่ท่านต้องการ
10. ทรัพย์ติดจำนองหรือขายฝากไว้หรือไม่ ถ้ามีต้องแจ้งยอดให้ทราบด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใด


สามารถส่งเอกสารมาให้พิจารณาได้ทันทีผ่าน 
E-mail: land@g-plus.com  หรือ  sunun@g-plus.com          
หรือ Fax : 02-985-0597  (ส่งแล้วโทรสอบถามได้ทันที)


เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน

1.โฉนดตัวจริง
2.บัตรประชาชน+ทะเบียนตัวจริง
3.ทะเบียนสมรสตัวจริง กรณีจดทะเบียนและคู่สมรสต้องมาเซ็นต์ยินยอมด้วย
4.ใบหย่าตัวจริง กรณีมีการหย่ากับคู่สมรส
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตัวจริง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมา
6.ใบปลอดหนี้อาคารชุด (คอนโด) ขอได้ที่นิติของคอนโดนั้น ๆ ใช้ในกรณีขายฝาก


ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน

  1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ทางเรารับแต่บุคคลธรรมดา)
  2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) : ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  3. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า
  4. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1
  5. ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ): 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท (0.50%) ตามราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
  6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี) : 3.3% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน


การคำนวณค่าโอนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และภาษี 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ได้แก่ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมโอน ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ มีอัตราดังนี้

1. ค่าอากรแสตมป์ เสีย 0.5 % ของราคาขายจริง แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
2. ค่าธรรมเนียมโอน เสีย 2 % ของราคาประเมิน
3. ภาษีเงินได้ อัตราเกณฑ์ของราคาประเมิน (นิติบุคคลเสีย 1 % + ยื่นปลายปี)
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ซื้อไม่ถึง 5 ปี) เสีย 3.3 % ของราคาจริง ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน และไม่เสียค่าอากร ยกเว้นอยู่ใน
    ทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี จะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  (นิติบุคคลเสียเต็มไม่ได้รับการยกเว้น)


เงื่อนไขการเสียค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์

    เงื่อนไข                                อากรแสตมป์              ธรรมเนียมโอน                 ภาษีเงินได้                ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1. ถือครองเกิน 5 ปี
 - ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน              0.5 %                             2 %                   เสียตามปีที่ถือครอง                
- มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป    0.5 %                         0.01 %                 เสียตามปีที่ถือครอง                -

2. ถือครองไม่ถึง 5 ปี
- ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน                   -                                 2 %                    เสียตามปีที่ถือครอง          3.3 %
- มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป   0.5 %                         0.01 %                  เสียตามปีที่ถือครอง              -

3. มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้    
    ของสถาบันการเงิน                   0.01 %                       0.01 %                            0.01 %                        -

4. ซื้อปี 2540
- ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร             0.5 %                             2 %              ยกเว้นภาษีเงินได้มี                 0.11 %
- อยู่ในโครงการจัดสรร                 0.5 %                         0.01 %                  ผลถึงปี 2550                     0.11 %                                                                                                                                 (ที่ดินเปล่าไม่ยกเว้น)