โปรดเตรียมให้พร้อม เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
และรับเงินทันที


เอกสารที่ใช้พิจารณาการอนุมัติวงเงินจำนองหรือขายฝาก

1. สำเนาโฉนดที่ดิน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
2. แผนที่แสดงที่ตั้งของทรัพย์
3. ใบแสดงราคาประเมินของกรมที่ดิน
4. ภาพถ่ายทรัพย์
5. ราคาซื้อขายบริเวณใกล้เคียง ณ ปัจจุบัน
6. ใบระวางที่ดิน
7. ข้อมูลประกอบอื่นๆ 
8. ท่านต้องการจำนองหรือขายฝาก
9. วงเงินที่ท่านต้องการ
10. ทรัพย์ติดจำนองหรือขายฝากไว้หรือไม่ ถ้ามีต้องแจ้งยอดให้ทราบด้วยว่าเป็นจำนวนเท่าใด

สามารถส่งเอกสารมาให้พิจารณาได้ทันทีผ่าน 
E-mail: sukhum@g-plus.com        
Tel: 081 817 4333
Line ID: sukhnum.sukhumalin  (ส่งแล้วโทรสอบถามได้ทันที)

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
1.โฉนดตัวจริง
2.บัตรประชาชน+ทะเบียนตัวจริง
3.ทะเบียนสมรสตัวจริง กรณีจดทะเบียนและคู่สมรสต้องมาเซ็นต์ยินยอมด้วย
4.ใบหย่าตัวจริง กรณีมีการหย่ากับคู่สมรส
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ตัวจริง ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลมา
6.ใบปลอดหนี้อาคารชุด (คอนโด) ขอได้ที่นิติของคอนโดนั้น ๆ ใช้ในกรณีขายฝาก

ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน
  1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ กรมที่ดิน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา (ทางเรารับแต่บุคคลธรรมดา)
  2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หัก ณ ที่จ่าย) : ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  3. ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม (ค่าโอน) : 2% จากราคาประเมิน หรือราคาขาย แล้วแต่อย่างไหนสูงกว่า
  4. ค่าธรรมเนียมจดจำนอง : ร้อยละ 1
  5. ค่าอากรแสตมป์ (ชำระอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอากรแสตมป์ หรือธุรกิจเฉพาะ): 200 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท (0.50%) ตามราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
  6. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ไม่ต้องชำระหากถือครองเกิน 5 ปี) : 3.3% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน

การคำนวณค่าโอนที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และภาษี 
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ได้แก่ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมโอน ภาษีเงินได้ และภาษีธุรกิจเฉพาะ มีอัตราดังนี้

1. ค่าอากรแสตมป์ เสีย 0.5 % ของราคาขายจริง แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
2. ค่าธรรมเนียมโอน เสีย 2 % ของราคาประเมิน
3. ภาษีเงินได้ อัตราเกณฑ์ของราคาประเมิน (นิติบุคคลเสีย 1 % + ยื่นปลายปี)
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ซื้อไม่ถึง 5 ปี) เสีย 3.3 % ของราคาจริง ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน และไม่เสียค่าอากร ยกเว้นอยู่ใน
    ทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี จะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  (นิติบุคคลเสียเต็มไม่ได้รับการยกเว้น)

  เงื่อนไข อากรแสตมป์ ธรรมเนียมการโอน ภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 1.1 ถือครองเกิน 5 ปี  ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 0.5% 2% เสียตามปีที่ถือครอง 0
 1.2 ถือครองเกิน 5 ปี  มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป 0.5% 0.01% เสียตามปีที่ถือครอง 0
 2.1 ถือครองไม่ถึง 5 ปี ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน 0 2% เสียตามปีที่ถือครอง 3.3%
 2.2 ถือครองไม่ถึง 5 ปี มีชื่อในทะเบียนบ้าน 1 ปีขึ้นไป 0.5% 0.01% เสียตามปีที่ถือครอง 0
 3.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงิน 0.01% 0.01% 0.01% 0
 4.1 ซื้อปี 2540 ไม่อยู่ในโครงการจัดสรร 0.5% 2% ยกเว้นภาษีเงินได้มีผลถึง 2550 0.11%
 4.2 ซื้อปี 2540 อยู่ในโครงการจัดสรร 0.5% 0.01% ยกเว้นภาษีเงินได้มีผลถึง 2550 0.11%

                                                                                                                            (ที่ดินเปล่าไม่ยกเว้น)